ประกาศ เรื่อง การจัดเที่ยวบินพิเศษ(Repatriation Flight) เดือนเมษายน 2564

ประกาศ เรื่อง การจัดเที่ยวบินพิเศษ(Repatriation Flight) เดือนเมษายน 2564

23 ก.พ. 2564

3,736 view

ตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563  เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 2)

 

            ขอเรียนว่า ในเดือนเมษายน 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเที่ยวบินพิเศษของสายการบินพาณิชย์ (repatriation flight) สำหรับคนไทยที่ตกค้างในแคนาดา จำนวน 1 เที่ยวบิน  ในวันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 จำนวน 90 คน ออกเดินทางจากนครโทรอนโต  โดยสายการบิน Cathay Pacific เดินทางถึงไทยวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 (Cathay Pacific Airways CX 829 departs from Toronto on 6 April 2021 at 01.40 hrs.)  

 

                    สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดส่งอีเมลไปยังผู้ที่แจ้งความประสงค์เดินทางกลับในเดือนมีนาคมและเมษายน เพื่อสอบถามความพร้อมในการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป จึงขอให้ทุกท่านโปรดตรวจสอบอีเมล และเมื่อได้รับ กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้รับให้ครบถ้วน โดยเฉพาะการติดต่อสายการบินเพื่อออกบัตรโดยสารตามกำหนด เมื่อดำเนินการแล้วขอให้อีเมลแจ้งให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบ เพื่อเจ้าหน้าที่จะแจ้งขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง (COE) ผ่านระบบออนไลน์ต่อไป ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการภายในกำหนดเวลาที่แจ้งไว้ จะถือว่าท่านไม่พร้อมเดินทาง และขอสงวนสิทธิในการไม่ติดต่อกลับ

 

                        สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ ขอให้กรอกแบบฟอร์ม (ตามลิ้งค์แนบ) และส่งให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทางอีเมล  consular@thaiembassy.ca หรือ consular@thaiconsulatevancouver.ca  โดยด่วน (ชื่อหัวข้อเมล ชื่อ-แจ้งเพิ่มเติมเมษายน)  

                       

          อนึ่ง หากท่านประสงค์จะเดินทางโดยสายการบิน Semi Commercial Flights ที่ได้รับอนุญาตจากทางการไทย สามารถตรวจสอบข้อมูลสายการบินที่ให้บริการได้ที่ 

https://ottawa.thaiembassy.org/th/content/semi-commercial

โดยท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกักตัวเอง และสามารถสืบค้นข้อมูลเรื่องการสำรองห้องพักได้ที่ https://ottawa.thaiembassy.org/th/content/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-asq-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0-alq?cate=5f069ee272a783584326eaf4

และสามารถดำเนินการขอรับเอกสาร COE ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://ottawa.thaiembassy.org/en/content/thailand-s-coe-registration-guideline-for-air-trav?cate=5f069ee272a783584326eaf5

 

          หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติมขอให้ท่านติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ทางอีเมล consular@thaiembassy.ca (เที่ยวบินสำหรับคนไทย/Thai Citizen only) หรือ visa@thaiembassy.ca (for Foreigner) เพียงช่องทางเดียว (งดการฝากข้อความทางเฟซบุ๊กหรือโทรศัพท์) เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ในการตรวจสอบข้อมูลของเจ้าหน้าที่       

 

 

                                                                          สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา

                                                                               23 กุมภาพันธ์ 2564

เอกสารประกอบ